Hyresvillkor

Dessa hyresvillkor avser korttidshyra och skall tillämpas vid uthyrning av utrustning och truck/ar samt vid demonstration av truck/ar.

§ 1. Hyresobjektet

§1.1 Hyresobjektet skall avropas och levereras från uthyrarens uppställningsplats alternativt hämtas vid uthyrarens uppställningsplats, enligt vad som särskilt överenskommes mellan parterna.

§1.2 Vid avlämnandet skall hyresobjektet vara i driftsdugligt skick, samt vara försett med erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar.

§1.3 Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.

§1.4 Anmärkning mot hyresobjekt, skall för att kunna göras gällande, snarast skriftligen anmälas till uthyraren, dock senast fem (5) arbetsdagar efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren.

§1.5 Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. l annat fall är uthyraren, berättigad att vidta nödvändig rengöring och reparation på hyrestagarens bekostnad.

§1.6 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Uthyraren har rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen under normal arbetstid.

§1.7 I hyrespriset ingår service, däck samt obligatoriska besiktningar. Skador direkt åsamkade av hyrestagaren svarar denne för ensam.

§ 2. Användning

§2.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

§2.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt skriftligt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.

§2.3 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet enligt föreskrifter om daglig tillsyn och fylla i hyresobjektets kontrollkort. Hyrestagaren bekostar själv drivmedel.

§ 3. Hyrestid

§3.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för kundens räkning till och med den dag hyresobjektet återlämnas/hämtas. Vid återlämning/hämtning skall avrop ske till uthyraren. Hyresobjektet skall då vara avstädat enligt föreskrift i Stills informationsblad samt tillbehör ska vara ihop plockade. Det är hyrestagarens ansvar att meddela uthyraren om returdatum av hyrt material. Hyresobjektet anses returnerad när retursedel utfärdats av uthyraren.

§3.2 Uthyraren har rätt debitera fortsatt hyra i det fall hyrestagaren brister i avstädning eller hopplock av tillbehör så länge felet består.

§3.3 Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål skriftligen meddela uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift om inte annan överenskommelse gäller. Vid flerskift om två skift debiteras hyrestagaren 75% av hyresbeloppet utöver överenskommen hyreskostnad. Vid tre skift debiteras hyrestagaren 100% av hyresbeloppet utöver överenskommen hyreskostnad. Still förbehåller sig rätten att höja hyrespriset vid förlängda skift. Hyrpriset beräknas på arbetsdagar måndag-fredag. Skall hyresobjektet brukas på lördag, söndag eller helgdag måste detta skriftligen informeras till uthyraren innan hyresobjektet tas i bruk.

§ 4. Ersättning

§4.1 Grundhyra samt försäkringsavgift debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista. I särskilda fall kan särskild överenskommen hyreskostnad debiteras eller hyra debiteras per projekt.

§4.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista. Arbetsfria lördagar, söndagar och helgdagar är hyresfria. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt uthyrarens prislista. Hyrestagaren är skyldig att skriftligen meddela uthyraren om hyresmaterialet skall användas i så kallat flerskift, mer än 8 timmar per arbetsdag eller om arbete ska utföras på lördag, söndag eller helgdag, se §3.3 ovan

För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.

§4.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.

§4.4 För stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra

§4.5 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.

§4.6 Fakturabeloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Ränta debiteras Hyrestagaren för tid mellan hyrans förfallodag och betalnings dag enligt räntelagen (1975:635) och med gällande referensränta +8%.

§4.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.

§4.8 Fraktkostnader debiteras hyrestagaren från och till uthyrarens närmaste uppställningsplats.

§4.9 Vid de fall hyresperioden löper över nytt kalenderår äger uthyraren rätten att indexera hyrespriset per truck en gång per år från och med första januari i det nya kalenderåret. Indexeringen baseras i huvudsak på Statistiska centralbyråns (SCB) Arbetskostnadsindex SNI 2007 25-30,33 men kan även baseras på andra kostnadsökningar för till exempel produktion, import eller liknande knutet till uthyrarens verksamhet.

§ 5. Ansvar

§5.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.

§5.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden.

§5.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.

§5.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för indirekt skada, av vad slag det vara må inberäknat förlorad handelsvinst, skadestånd till tredjeman, som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd, driftsavbrott, eller av annan anledning.

§5.5 Uthyraren har hyresobjektet fullförsäkrat. Självrisk om 25% av ett basbelopp erläggs till uthyraren av hyrestagaren per objekt och skadetillfälle.

§5.6 Har retursedel utfärdats av uthyraren, men upptäcks fel i hyresobjektet, vilket rimligen uppkommit under hyrestiden svarar hyrestagaren härför och skall uthyraren lämna meddelande härom till hyrestagaren inom tio (10) arbetsdagar från retur av hyresobjektet.

§5.7 Uthyrarens skadeståndsansvar är oavsett orsak därtill begränsat till belopp maximalt motsvarande det totalt debiterade hyresbeloppet för hyresobjektet.

§ 6. Hävande

§6.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom.

§6.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtal.

§6.3 Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad.

§ 7. Tvist

§7.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.