Generella villkor för leverans av begagnade truckar

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR LEVERANSER AV GAFFELTRUCKAR OCH MATERIALHANTERINGSUTRUSTNING

Utarbetade av Trucksektionen inom MaskinLeverantörerna

Utgåva 2, juni 2012

Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser äger tillämpning om annat ej överenskommits. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig.

Användning utomlands

2. Säljarens åtagande enligt dessa bestämmelser gäller endast vid leveranser av varor för användning inom Sverige. I annat fall skall särskilt avtal träffas mellan parterna.

Produktinformation

3. Uppgifter i produktinformation, prislistor och liknande handlingar är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Beställning och beställningserkännande

4. En beställning är bindande för köparen i och med undertecknandet av beställningssedeln alternativt att fjorton dagar förflutit från ordererkännandet. Beställningen är bindande för säljaren sedan den godkänts av denne och skriftlig bekräftelse härpå tillsänts köparen av behörig företrädare för säljaren alternativt att fjorton dagar förflutit från mottagandet av beställningen.
Avviker bekräftelsen genom tillägg, inskränkning eller förbehåll från beställning och köparen inte vill godta dessa ändringar, skall han inom två veckor meddela säljaren detta. Avtal är annars träffat enligt säljarens bekräftelse.

Författningar mm

5. Om inget annat överenskommits skall nya varor uppfylla de krav som gäller för varan vid tidpunkten för leveransen enligt lagar, författningar, föreskrifter och anvisningar samt de föreskrifter och anvisningar som åberopas i avtalshandlingarna. Varan skall vara besiktigad enligt gällande föreskrifter. Ändras sådan bestämmelse efter avtalets ingående, men före leverans av varan, skall säljaren respektive köparen utan dröjsmål underrätta andra parten härom. I den mån kostnaderna för varan påverkas av ändrad bestämmelse, som säljaren inte skäligen kunnat förutse, skall priset omförhandlas.
Beträffande begagnade varor skall dessa uppfylla kraven som gällde för varan vid tidpunkten när den ursprungligen togs i drift.

Konstruktionsändringar


6. Säljaren är berättigad att före leverans utan föregående underrättelse till köparen företa de detaljändringar i konstruktionen i avsikt att förbättra godset, som han finner påkallade. Sådan ändring medför ingen ändring av priset. Om säljaren insett eller bort inse att ändringen innebär väsentlig olägenhet för köparen äger köparen rätt att häva avtalet. Företagna ändringar och härav föranledd hävning av avtalet berättigar inte till något skadestånd.

Pris och prisjusteringar

7. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdeskatt.

Överenskommet pris kan av säljaren ändras med hänsyn till sådana kostnadsändringar på grund av växelkursförändringar eller myndighets åtgärd som inträffat efter avtalets ingående men före angiven leveransdag.
Om detta leder till prishöjning som överstiger 5 procent av det avtalade priset och säljaren påfordrar dylikt pristillägg har köparen rätt att häva avtalet. Sådan hävning skall ske inom skälig tid.
Höjer säljaren priset av annan orsak än ovan angivits skall köparen, om säljaren så påfordrar, erlägga ett motsvarande pristillägg. Köparen äger dock rätt att i sådant fall häva avtalet inom skälig tid.
Köparen är i ovanstående fall inte berättigad till någon ersättning i anledning av hävandet.

Överenskommet pris för eventuell inbytesvara gäller endast under förutsättning att varan vid leverans till säljaren befinner sig i samma skick som vid tidpunkten för avtalets träffande.
Skulle inbytesvaran ha undgått förändring, vara behäftad med fel eller att uppgifter rörande inbytesvaran visar sig felaktiga och detta inte är utan betydelse för säljarens värdering av inbytesvaran, är köparen skyldig att
på egen bekostnad återställa inbytesvaran i avtalsenligt skick eller till säljaren utge ersättning med ett belopp motsvarande skillnaden mellan avtalat inbytespris och inbytesvarans värde med hänsyn till förändringens, felets eller uppgifternas betydelse.
Skulle inbytesvaran, oaktat vad som stadgas i denna punkt ovan, väsentligt avvika från vad säljaren ägt räkna med vid avtalets träffande har säljaren rätt att häva avtalet i den del som rör inbytesvaran. Sådan hävning skall inte påverka avtalet i övrigt.

Betalning

8. Om inget annat överenskommits, så skall full likvid erläggas senast i samband med leverans av varan.
Om köparen inte betalar i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, dock skall dröjsmålsräntan med minst två procentenheter överstiga eventuell avtalad avbetalningsränta.

Leveransklausul och leveranstid

9. Om inget annat överenskommits, är varan såld Ex works enligt Incoterms gällande regelverk. Leveranstid skall anges och räknas från dagen för avtalets slutande. Har särskild leveransdag inte bestämts skall varan levereras inom skälig tid.

Avisering av försening

10. Bedömer part, att han kommer att bli försenad med avlämnande eller mottagande av varan, skall han utan dröjsmål underrätta motparten. Parten skall därvid ange den tidpunkt då han räknar med att leveransen kan fullföljas.

Förlängning av leveranstid

11. Om leveransförsening uppkommer på grund av någon i punkt 5 angiven omständighet eller på grund av köparens handling eller underlåtenhet, skall leveranstiden förlängas med skälig tid.

Vite vid säljarens försening


12. Levererar inte säljaren varan inom leveranstiden eller inom den med stöd av bestämmelserna i punkt 11 utsträckta tiden har köparen rätt till vite såvida inte säljaren håller köparen skadeslös genom att ställa annan motsvarande vara t ex inbytesmaskinen eller hyresmaskin till köparens förfogande.
Vitet skall, för varje hel vecka förseningen varar, utgöra 0,5% av den del av det avtalade priset som hänför sig till den del av varan som på grund av förseningen inte kan tas i avsett bruk.
Vitet skall inte överstiga 7,5% av detta beräkningsunderlag.
Köparen förlorar sin rätt till vite, om han inte har framställt krav härom inom tre månader efter att leverans skulle ha skett.
Vite skall dock inte utgå om säljaren aviserat försening enligt punkt 10 och köparen godtagit denna försening.

Hävning vid säljarens försening

13. Är köparen berättigad till maximalt vite enligt punkt 12, och varan ännu inte levererats, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande kräva leverans inom en sista skälig frist, som inte får vara kortare än en vecka.
Underlåter säljaren av någon annan orsak än sådan, för vilken köparen bär ansvaret, att leverera inom fristen, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet i vad avser den del av varan som inte kunnat tas i avsett bruk.
Utöver vite enligt punkt 12 är varje krav från köparen med anledning av säljarens försening uteslutet.

Köparens försening, säljarens hävningsrätt

14. Finner köparen att han inte kommer att kunna mottaga varan på avtalad dag eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolik, skall han utan uppskov skriftligen meddela säljaren detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt, då mottagandet beräknas kunna ske.
Underlåter köparen att mottaga varan på avtalad dag, är han ändå skyldig att erlägga betalning, som om varan i fråga hade levererats. Säljaren skall ombesörja lagring av varan på köparens risk och
TRUCK09
bekostnad. På begäran av köparen skall säljaren försäkra varan i enlighet med köparens instruktioner och på köparens bekostnad.

15. Om köparen underlåter att ta emot varan på fastställd dag och detta inte beror på ett sådant förhållande som anges i punkten 26, är han skyldig att erlägga betalning som om varan i fråga hade levererats.
Säljaren skall för köparens räkning och på dennes bekostnad vidta skäliga åtgärder för vård av varan. I detta åtagande ingår även skyldighet för säljaren att på köparens bekostnad hålla varan försäkrad.
Om köparen, trots skriftligt krav från säljaren, underlåter att ta emot varan inom avtalad tid, äger säljaren rätt att, genom skriftligt meddelande till köparen, häva avtalet och av köparen erhålla ersättning för den skada som han åsamkats på grund av köparens underlåtenhet att fullfölja sin del av avtalet. Ersättningen skall dock inte understiga 20 procent och inte överstiga 100 procent av köpeskillingen, som hänför sig till den icke mottagna delen av varan.

Återtagandeförbehåll

16. Den levererade varan förblir säljarens egendom tills den blivit till fullo betald, i den utsträckning som sådant återtagandeförbehåll är giltigt. Köparen har innan varan till fullo betalts inte rätt att utan säljarens medgivande förfoga över varan så att säljarens återtaganderätt äventyras.

Garanti

17. Säljaren skall vid köpetillfället utfästa ett skriftligt garantiåtagande för varan.

Reklamation

18. Köparen skall inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt att varan är felaktig lämna säljaren meddelande om felet. Reklamationen skall göras i enighet med leveranshandlingarna.
Köparen skall ge säljaren rimlig möjlighet att fastställa skadans art och uppkomst och i det fall reparation skall utföras av säljaren, snarast ställa varan till säljarens förfogande.

Avhjälpningsåtagande

19. Säljaren skall, utan oskäligt dröjsmål, efter reklamation, avhjälpa felet på egen bekostnad under säljarens ordinarie arbetstid.
Avhjälpande skall, med hänsyn till felets art, göras genom att säljaren antingen reparerar den felaktiga delen eller tillhandahåller del i nyskick i utbyte mot den felaktiga.
Vad som är "utan oskäligt dröjsmål" skall bedömas med hänsyn främst till felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet, köparens behov av varan, tillgång till reservdelar och tillgänglig verkstadskapacitet.
Köparen skall dock, förutom sina egna kostnader, ersätta säljarens restid, resor och traktamenten.
Vid upprepade resor i samma reklamationsärende står säljaren, från och med andra resetillfället, för kostnaden för sin restid, resor och traktamenten.

20. Efter samråd med köparen avgör säljaren om reparation kan utföras på platsen, där varan är uppställd, om den måste utföras i av säljaren anvisad verkstad eller på annan lämplig plats. Eventuella transportkostnader bekostas av köparen. Vid reparation på platsen skall köparen svara för att sådan person som enligt lag krävs vid ensamarbete finns på plats samt – i den mån det finns tillgängligt – utan kostnad ställa till förfogande medhjälpare, reparationslokal, lyftutrustning etc.

21. Är felet av sådan art att köparen själv kan utföra reparation och parterna är överens därom eller kräver felet ringa kunskap att avhjälpa skall säljaren anses ha fullgjort sitt åtagande genom att till köparen avlämna del i nyskick eller reparerad ursprunglig del. Köparen skall på säljarens begäran omgående återsända den felaktiga delen till lägsta transportkostnad. Omfattas felet av säljarens garanti, sker transporten på säljarens bekostnad.

22. Underlåter säljaren att avhjälpa fel som han svarar för eller kvarstår sådant fel efter upprepade reparationsförsök äger köparen själv avhjälpa felet på säljarens bekostnad eller fordra avdrag på köpeskillingen.
Är kvarstående fel väsentligt, äger köparen häva köpet såvitt gäller vara som är felaktig. Därest felaktig vara står i sådant sammanhang med resten av leveransen, att det skulle medföra väsentlig olägenhet för köparen att delvis stå kvar vid köpet, får avtalet hävas i dess helhet.

Garantibegränsningar

23. Säljaren ansvarar endast för av köparen föreslagen ändring av säljarens konstruktion såvida säljaren uttryckligen åtagit sig sådant ansvar.
Säljarens ansvar avser vidare endast fel som uppkommer under de i avtalet förutsedda eller sedvanliga arbetsförhållandena och vid riktig användning. Det förutsätts härvid att köparen följer de skötselanvisningar och instruktioner som säljaren eller hans representant lämnat. Det omfattar icke fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring.
För slitgods och förbrukningsmaterial gäller säljarens ansvar enbart dessa detaljers normala livslängder.
Vid utbyte av delar och komponenter som är utsatta för särskilt stort slitage skall köparen erlägga skälig ersättning för den tid de använts.
Test eller felsökning som görs på begäran av köparen utförs utan kostnad för köparen om därvid konstateras fel som säljaren svarar för, i annat fall debiteras köparen samtliga kostnader.

24. Utöver vad som föreskrives i punkterna 17—22 har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att på grund av fel i varan utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

25. Avhjälpande av fel under garantitiden medför icke att den totala garantitiden utökas.

Befrielsegrunder (force majeure)

26. Part har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför partens kontroll såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, omfattande driftstörningar hos parten eller underleverantör eller annat av parten inte vållat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder han inte rimligen kunnat undanröja.

27. För rätt till förlängning av leveranstiden krävs att part utan dröjsmål underrättar motparten att befrielsegrundande omständigheter inträffat.

28. Kan köpet inte fullgöras inom rimlig tid till följd av omständigheter enligt punkt 26, får vardera parten häva avtalet till den del dess fullgörande hindras.
Vid hävning enligt första stycket får någon annan påföljd inte göras gällande i förhållande till andra parten.

Tvist

29. Tvist i anledning av avtalet skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Kan tvisten därvid inte lösas skall den avgöras av allmän domstol. Är parterna överens därom kan i stället tvisten lösas genom skiljeförfarande.
Rättsfrågor i anledning av avtalet skall bedömas enligt svensk lag.
© MaskinLeverantörerna 2012